Team

Faculty

Hailin Zhang, the dean of telecommunications engineerings, Professor

Wenchi Cheng, Associate Professor

PhD Student:

Yanguo Zhou (Co-supervised with Prof. Zhang)

Jianwei Wang (Co-supervised with Prof. Zhang)

Ya Gao (Co-supervised with Prof. Zhang)

Liping Liang (Co-supervised with Prof. Zhang)

Liqin Shi (Co-supervised with Prof. Zhang)

Zhuohui Yao (Co-supervised with Prof. Zhang)

Haiyue Jing

Jianyu Wang

Muyao Wang

Master Student:

Ruqian Zhang (Co-supervised with Prof. Zhang)

Tao Sun (Co-supervised with Prof. Zhang)

Yaru Kuang (Co-supervised with Prof. Zhang)

Yizhu Wang (Co-supervised with Prof. Zhang)

Jiatong Zhou

Shishi Zhang

Yuquan Xiao

Zefeng Jia

Furong Chang

Keyi Zhang

Yixin Zhang

Runyu Lv

Win-Lab:

Shanghua Gao

Yuwen Yang

Jianxiu Li

Yuxin Miao